Smithtown Kia

726 Middle Country Road
St. James, NY 11780